Posted on Leave a comment

Създаване на компания в България – стъпки и законова уредба

законова уредба

Създаване на компания в България следва определени законови правила. В последните години с оглед на добрата и стабилна икономическа обстановка в страната, много чужди инвеститори регистрират фирмите си в България. Бизнеса у нас се облага с корпоративен данък в рамките на 10%, работната ръка е компетентна, а възможностите за инвестиции в строителство, IT сектора, имотите, производството и търговията са редица. Освен това нивата на данъчното облагане на доходите на физически лица са едни от най-ниските в света.

Всяко чуждестранно физическо или юридическо лице, може да създаде компания в България или пък да участва в българска компания инвестирайки в нея. За целта трябва да се направи регистрация в Търговския регистър на новоучредена фирма, която е изцяло чуждестранна или е българска с чуждестранно участие в нея. Тази регистрация изисква попълването на заявление за регистрация и заплащането на държавна такса за учредяване на компания и нейната регистрация. Тук правните услуги на рентабилни правни кантори са много важни. Преди да се пристъпи към фактическата регистрация, правата и задълженията, които ще има едно новосъздадено и вписано юридическо лице (фирма) в Търговския регистър, трябва да бъдат разяснени на учредителите. Създаване на компания в България се определя от Търговския закон и в частност от Закона за чуждестранните инвестиции.

Важно е да се предвидят всички местни данъци, такси, облагане на доходите, форма на дружеството или форма на дялово участие в капитала му. За целта чуждестранното лице трябва да реши, дали ще инвестира във фирма у нас под формата на клон или търговски представител например. Ако иска да открие своя компания, което ще му носи редица ползи, трябва да избере правната и форма – Акционерно дружество, Дружество с ограничена отговорност и прочие. Всяка правна форма на фирма има своя специфика за учредяване, облагане, данъчно и счетоводно отчитане, както и ръководни органи – избор и съставяне. Всичко това предшества фактическата регистрация и последващото издаване на БУЛСТАТ, както и регистрацията на фирмена банкова сметка за сформирането на капитала.

Създаване на компания в България направено от адвокати и юристи с опит в дейността по фирмена регистрация е добрият избор. Така всеки чуждестранен инвеститор или българска фирма ще стартират или усвоят инвестиции подобаващо.