Posted on Leave a comment

Регистрация на фирми в България – последователност

Регистрация на фирми в България

Регистрация на фирми в България се регулира от Търговския закон в страната и се вписва в местните клонове на Агенцията по вписванията. В страната може да се регистрират еднолични фирми или търговски и акционерни дружества. Те могат да бъдат Еднолични търговци, Събирателни дружества, Командитни с акции или не, Акционерни дружества и Дружества с ограничена отговорност еднолична или не. Независимо дали компания е регистрирана у нас от чужденец, тя се счита за местно юридическо лице и се управлява според местните закони в страната. Капиталовото участие на чужди фирми в капитала на български фирми може да е до цели 100%.

От момента, в който една компания е регистрирана в Търговския регистър на страната, чрез вписване в Агенцията по вписванията – тя става пълноправно юридическо лице. Последователността да се учреди фирма у нас, била тя от български граждани или не, започва с оформянето на необходимата документация. Така например в едно ООД, АД, КД или пък ЕТ на първо място се проверява за свободно име в Търговския регистър, което може да бъде и запазено! При ООД се приема Учредителен акт и се взема решение за управител, както се изготвя и Дружествен договор на общо събрание на съдружниците. Следва отварянето на фирмена банкова сметка, в която се внася и капитала на дружеството, като начален. В зависимост от дейността на фирмата, може да се изиска и допълнително разрешение от орган разрешаващ тази дейност. Следва подаване на заявление за регистрация и заплащането на регистрационна такса по регистрация на фирми в България.

Процеса е сравнително лесен и опростен, но оформянето на документите и подаването им от компетентни юристи по търговско право, гарантира добрия старт на един бизнес. За разлика от ООД, при АД се изисква избор на Управителен, както и на Надзорен съвет. Записват се акциите на акционерите в корпорацията и се съставя Съвет на директорите. Началния капитал за откриване на АД (минимум 50 000 лева) у нас е доста по-голям от този за ООД (минимум 2 лева). Към посочените дружествени форми, чуждестранна инвестиция в тях може да се отбележи, като клон или търговско представителство. Това се регулира от Закона за инвестициите у нас.

Регистрация на фирми в България се последва от регистрация на БУЛСТАТ и издаването му от компетентните органи. Тъй, като добрият старт на една фирма зависи от финансовото и планиране, както и от обмислената и регистрационна форма, то ползването на правни консултации и услуги е идеалното решение за всеки бизнес.