Posted on Leave a comment

Сформиране на фирма в България за различни дейности

различни дейности

Сформиране на фирма в България се определя и от сферата на дейност, в която тази фирма ще оперира. Като цяло понятията предприятие и фирма широко се използват у нас, но главната разлика между тях е, че предприятието е стопанска единица с цел производство, докато фирмата или компанията са правното име под, което един търговец извършва дейността си. Една фирма или предприятие работи само за своя сметка, като чрез управлението на приходите и разходите се стреми да достигне до печалба. У нас може да се сформира, както частно, така и държавно, партийно, обществено и друг вид форма на предприятие или фирма.

Сформиране на фирма в България – специфика

Търговския закон разделя търговците основаващи фирми в страната на физически лица, като ЕТ и юридически, като АД или ООД например. По право дружества с характера на АД, ООД, КД и други могат да се преобразуват във форма на консорциуми и холдинги, което по своята същност е по-мащабна мрежа от няколко дружества поне. Според дейността си компаниите у нас могат да бъдат стотици. Търговския закон е сформирал специфични сфери на дейност, като промишленост, селско стопанство, финанси, транспорт, застраховане, търговия, изследователска и научна дейност и други. Всяка компания определя сферата на дейност, в която ще оперира при регистрацията си, като описва и специфичната си ниша.

Размерите на предприятие или фирма, при сформиране на фирма в България, се определят от размера на капитала, броя на работещите, броя на стоките и услугите и прочие. Тези процеси днес са доста динамични и една компания може да прерасне бързо от една по-малка форма в друга, като за това е нужна пререгистрация. Принципно микро фирмите имат персонал до 10 човека, малките до 50 ,а големите до 250 души. До голяма степен чисто икономическите причини за сформиране на фирма у нас или по света – се променят динамично. Затова местоположението, предмета на дейност и развитието на една компания се развиват по скоро на международно ниво, тясно свързано с местните бизнеси. Като цяло създаването на фирма у нас е благоприятствано, както за българския бизнес, така и за чуждестранния от квалифицираната работна ръка, от наличието на енергия и суровини, както и от добрите данъчни, икономически и банкови условия.

Сформиране на фирма в България за различни дейности е определено и от предварителното проучване на пазарната ниша, планирането на финансите и задължителната консултация с правни специалисти по търговско право. Така бизнеса ще стартира успешно и без препятствия.