Posted on Leave a comment

Процесът на управлението

Процесът на управлението

Първата задача на мениджърите е да се съсредоточат върху решението какво да правят. Това включва установяването на модела на изпълнение или планирането на работата, която трябва да бъде извършена. Обединяването на влиянието на външните фактори със средствата и целите на организацията (например борбата за пазари с размера на доходите), ще осигури постигането на съответните цели.

На второ място мениджърите вземат решение как да го извършат; с други думи как да организират, за да се установи желаният ред и функции и да определят своя дял за постигането на дадената цел. На този етап мениджърът трябва да се съсредоточи върху избора на хората, които ще образуват бригадите; да ги обучи да извършват съответната работа; да формира органи за управление и отговорност и финансово-отчетни отношения, като осигури и разпредели необходимите материални и финансови ресурси.

На трето място излиза грижата за директното изпълнение. Всъщност вниманието се насочва към ръководството на служителите по най-ефективния начин. На този етап, например, администраторът трябва да концентрира вниманието си върху подобряването на мотивацията на работника и сътрудничеството между групите и трябва да прецени внимателно дали неговият стил на ръководство отговаря на целите.

Четвъртата дейност, в която мениджърите се включват е оценката на извършената работа. Това е контролна функция, която за администраторът, включва оценката на извършената индивидуално или групова работа, изследване на финансовите показатели за ефективност и експедитивност и проучване на някои проблеми, които могат да се появят при координацията, разпределението на ресурсите и междуличностните отношения.

И, накрая, вниманието се съсредоточава върху необходимостта от възможни промени. Приспособяването към промените засяга всички предшестващи дейности – планове, цели, селекция на служителите и квалификация, мотивация, групово поведение и контролни системи.

Според значимостта им може да се определи кои фактори и дейности се нуждаят или не от промяна за пълно достигане на целите. Трябва да се посочи, че четирите дейности – планиране, организиране, ръководство и контрол, които определихме като функции на мениджмънта са особени дейности. Промяната само в една от тях оказва влияние на всяка от останалите управленски функции, поради което те не са самостоятелни дейности.