Posted on Leave a comment

Корпорации в България – правна основа и оформяне

Корпорации в България - правна основа и оформяне

Корпорации в България са по своята същност корпоративно оформени дружества. Те според българското законодателство могат да бъдат няколко вида, но винаги са оформени на база капиталово дружество и сформирането на начален и основен капитал. В едно корпоративно или капиталово дружество, членовете му носят ограничена отговорност пред закона. Винаги Търговския закон е този, който регулира регистрацията и дейността на корпорациите и различните партньорства. Според него има 3 правни форми за основа на корпорации в България – ООД (Дружество с ограничена отговорност, което може да е и ЕООД, тоест еднолично), АД (Акционерно дружество с дялов капитал и акционери) или КД (Командитно дружество отново с акции).

Корпорации в България могат да регистрират, както местни лица, така и чуждестранни инвеститори у нас. Именно за правната основа и регистрацията на едно такова корпоративно дружество се изисква познание на спецификата и избор на най-подходящият за сформиране на дружеството вариант. Консултацията при това корпоративно оформяне, неговата регистрация и оформяне на необходимите документи, както и последващи асистенции при банкови институции и държавни такива е необходимо да се извърши от адвокати. За да се оформи такъв род фирма има особености по дяловото разпределение, началния капитал, спецификата на съдружниците и ред други неща.

Така например при ООД или ЕООД имуществото на сформираното корпоративно дружество се записва в дяловата книга и е оформено, като дялове на съдружниците или създателя при ЕООД, който може да бъде и физическо частно лице, и държавно такова. При Командитните дружества съдружниците са много на брой и затова са разделени на две групи лица – едните с неограничена, а другите с ограничена отговорност според закона. За най-разпространената форма на корпорации в България – АД всеки съдружник внася капитал и получава съответния брой акции за него. Акциите са номинално и пазарно стойностни, като при печалба в края на годината се разпределят под формата на дивиденти.

Всичко това е материя, която носи специфичен характер и е строго регламентирана законово. Затова и сформирането на изцяло българска, смесена или чуждестранна корпорация у нас, изисква професионална намеса на правна кантора и специалистите и. Така целия процес ще бъде бърз, сигурен и най-вече правно издържан според законите в страната.