Posted on Leave a comment

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ

Целта на всяка фирма е да създава богатство. В оперативни условия това означава,  генериране на положителни парични потоци от успешна дейност, и могат да финансират нови инвестиции и обикновено са в състояние да наберат допълнителни парични средства, когато е необходимо.

Дори компании, които търгуват успешно, могат да предизвикат случайни парични дефицити, когато проектите пораждат случайни отрицателни парични потоци. Тези парични дефицити е необходимо да се финансират. Паричните дефицити могат да доведат до вземания на неоптимални инвестиционни и финансови решения.

Неоптималните инвестиционни решения биха включвали спиране на печеливши производства или подразделения. Печеливши инвестиционни проекти и неумение да се поддържа подходящо ниво на оборотен капитал. Неоптималните финансови решения биха включвали вземането на много скъпи заеми, подчинени на ограничителни условия, които биха могли да включват персонални гаранции от директорите, ограничения за инвестиране, за допълнително финансиране, ограничения върху директорските възнаграждения или спирания върху изплащане на дивидент.

Всички компании използват пари и банкови салда. Парите се използват, за да се плаща на кредиторите за суровините и другите изходящи суровини. Използват се, за да се плащат надници и заплати. Този паричен разход резултира в създаването на готова продукция, която се продава на клиентите, които накрая ни плащат в пари. За това парите са съществени за финансиране на цикъла на оборотния капитал. Парите се използват също за придобиване на дълготрайни активи, които се отписват в продължение на амортизационния им срок. Освен това парите са нужни, за да се плащат лихви върху заемите, данъци и дивиденти на акционерите.

Нетните оперативни парични потоци, свързани с дейността, се дисконтират с норма, която отразява риска на проекта. Сегашната стойност на проекта се сравнява с неговата цена или първоначалния инвестиционен разход.

Проекти с положителна нетна сегашна стойност са приемливи, защото те са създаващи богати възможности. Ако намалим равнището на инвестицията за която и да е група от оперативни парични потоци, увеличаваме нетната сегашна стойност. Едно увеличаване на оборотния капитал поставя в неизгодно положение сегашната стойност на един проект и може да бъде обстойно разглеждано.

Управлението на оборотния капитал често е напълно пренебрегвано в теорията за финансовия мениджмънт. Инвестиционните решения се базират върху изчисленията, затова инвестицията в оборотен капитал се отнася към прогнозите за паричните потоци на отделните проекти. Този подход е неподходящ, тъй като два проекта с положителни нетни сегашни стойности могат да имат сходни или много различни парични потоци.

Там, където структурите на паричните потоци са подобни, фирмата ще реализира случайни парични излишъци, които биха могли да бъдат инвестирани. Фирмата формира също и случайни парични дефицити, които трябва да бъдат финансирани.

Дори когато фирмите базират всички свои решения върху изчисленията на нетната сегашна стойност, поради наличието на парични излишъци и дефицити, ще трябва да бъдат взети допълнителни инвестиционни и финансови решения.