Posted on Leave a comment

Сливане на компании

Сливане на компании

Когато компаниите формално се обединяват в нови корпоративни организации, това се нарича сливане или придобиване. Сливанията могат да бъдат класифицирани като хоризонтални, вертикални или конгломератни.

Хоризонтално сливане се извършва между две фирми със сходни бизнес интереси. Вертикално сливане се наблюдава, ми като една фирма купува друга фирма, която я предхожда по веригата м.м крайния потребител или която се намира назад по веригата към източниците на суровини. Конгломератно сливане се извършва между две фирми с несвързани бизнес интереси.

Решението за сливане (или придобиване) е едно инвестиционно решение и затова се прилагат обичайните принципи на капитало-инвестиционните решения; и следователно, че решението за сливане може да бъде оценено от гледна точка на правилата за нетната стойност (NPV). Целта на фирмата е да максимизира богатството на своите собственици, т.е. на акционерите на фирмата. Следователно фирмата би трябвало да осъществи сливането, ако то добавя нетен принос към богатството на акционерите.

Според принципа за добавената стойност сегашните стойности могат да бъдат добавени една към друга, така че най-общо, ако две фирми А и В се обединяват, за да сформират една нова фирма АВ, като сегашната стойност на комбинираната фирма е просто сумата от двете досегашни стойности на фирмите А и В.

Сегашната стойност на сумата на двата парични потока е равна на сумата от сегашните стойности на отделните парични потоци. Следователно, че в общия случай акционерното богатство не нараства чрез сливането на две компании; дадена политика за сливане, която е  възприета от една фирма, няма връзка с текущото богатство на акционерите.

Възможно е обаче едно сливане да предизвика положителна NPV. Чрез обединяването на две компании може да се създаде богатство, ако като резултат нараства общият паричен поток. Сливанията имат икономически смисъл, когато обединеното предприятие има по-висока пазарна стойност от сумата от пазарните стойности на двете независими предприятия. Икономическата печалба е сегашната стойност на очакваната парична изгода, произтичаща от сливането, тъй като обединяването на двете предприятия води до създаването на богатство.

Сливанията могат да предизвикат единствени по рода си икономически изгоди по различни причини. Могат да възникнат икономии от мащаба; средният разход за единица продукция намалява с увеличаване на производството. Тези икономии могат да бъдат резултат от разпределението на постоянните минуси върху по-обширен обем

продукция, от използването на общ екип за техническа и развойна дейност, както и общ маркетингов отдел, и т.н. Очевидно икономиите от мащаба са явна причина за хоризонтални сливания. Икономии от вертикална интеграция могат да възникнат, когато се извърши вертикално сливане, тъй като координацията и администрацията често биват много опростявани. Едно сливане може да доведе също до получаването от придобиваната компания на изгодата на по-висшите управленски умения, чрез които да се генерира по-голям паричен поток от съществуващия бизнес на компанията.

Може дори да стане така, че новият мениджмънт да разпродаде активите на компанията, когато пазарната стойност на придобиваната компания е по-малка от продажната стойност на нейните инвестиции. Друга възможна причина за сливания е да се уползотвори неизползваният дългов капацитет на придобиваната компания, когато нейните мениджъри не са успели да се възползват от предимството на данъчните спестявания, свързани с получаването на заем.

Сливанията имат икономически смисъл също когато  фирмите имат допълващи се ресурси и в резултат на сливането новата обединена фирма има по-голяма стойност, отколкото двете фирми, когато са разделени; по отношение на разходите за фирмите може да бъде по-ефективно да се слеят, отколкото да придобиват липсващи им съставни части (например добре развита организация на продажбите), действайки самостоятелно. Също така, ако една фирма внедрява нов продукт и желае да увеличи своите производствени съоръжения за много кратко време, тя може най-добре да

го постигне чрез сливане. Също ценна придобивка от сливането може да бъде установената на пазара търговска марка.