Posted on Leave a comment

Външно влияние върху мениджмънта

Външно влияние върху мениджмънта

В някои отношения необходимостта от мениджъри през следващите години ще бъде по-голяма от всякога през този век. Има три специфични въпроса, които най-често биват разисквани.

Първо, много организации стават все по-сложни. Много от традиционните начини за управление на една организация отстъпват пред такива методи като организационната свобода, двойната система на подчинение на органите за управление, системата за компютъризирана информация, самоуправляващите се колективи, модификацията на различните програми заедно с растящото използване на мениджмънта и техническите специалисти. Каквото и да се очаква, колкото по-голяма е вътрешната комплексност, толкова по-големи и разнообразни ще бъдат нуждите от управление.

Второ, заобикалящата среда на човешките организации също става все по-сложна и динамична. Организациите не само трябва да контролират постоянно конкурентната пазарна разстановка, но и да следят политическите, социалните и технически условия.

Най-сетне характера на вътрешната и външната среда поставя на изпитание управленския талант. Безспорен факт е, че поради популацията и демографската среда се получава голям недостиг на опитни мениджъри, конто да обучават бъдещите млади ръководители. В резултат на това мениджмънтът е изправен пред три важни и съдбоносни проблема:

1. Как да се проектира работата така, че младият мениджър да получи ценен опит без постоянен надзор от опитен мениджър;

2. Как да се открият и обучат тези, които биха напреднали и работили най-ефективно на висши мениджърски длъжности;

3. Какво ще се прави в близко бъдеще, когато длъжностите във висшия мениджмънт ще са повече от вече обучените и опитни мениджъри;

Някои смятат това по-скоро като предизвикателство към мениджмънта, отколкото като криза. То е призив както към студента, така и към преподавателя по мениджмънт да развиват и да се включват в една образователна система, в която ще се формират необходимите умения.