Posted on Leave a comment

Някои важни черти на българския бизнес и фирми

Някои важни черти на българския бизнес и фирми

Българската фирма и особеностите на бизнес средата в страната

Бизнес средата в България значително се промени и подобри, след като излязохме на картата на Европа, като една пълноправна страна членка на съюза. Пазара е отворен, конкурентен, а условията за развитие на бизнес повече от добри – налице са ниско данъчно облагане, значителни счетоводни облекчения и квалифицирана работна ръка. В този ред на мисли много чуждестранни инвеститори, започнаха да реализират бизнес у нас. Но все пак регистрирането на фирма в страната, учредяването й под някаква правна форма и попълването на необходимата документация – са неща от жизненоважен характер, за да стартира един бизнес проект в страната. Накратко ще разгледаме някои от правните форми, за да се реализира една българска фирма.

Bulgarian company – основни черти на бизнеса и фирмите в България

От гледна точка на законодателството и по-точно на Търговския закон, търговските фирми у нас принадлежат на физически или юридически лица. Търговските дружества са най-често срещаната форма, под която един бизнес стартира в рамките на страната. Те имат редица разновидности, с чийто особености е добре да ви запознаят квалифицирани лица по право и счетоводна отчетност най-малкото. Две по-малко популярни търговски дружества са така наречените събирателни и командитни дружества (СД и КД). Затова ще наблегнем на техните особености, които са малко известни, за разлика от ООД, АД и ЕТ например, при българската фирма.  

Българска фирма под формата на СД или КД са персонални дружества най-общо казано. При този вид дружества е много важен личния труд на всеки един от участниците в бизнеса. Накратко личните, професионални и бизнес качества на съдружниците работят за целите на дружеството им. Особеното тук е, че всеки съдружник носи еднаква солидарна отговорност в персоналното дружество – с личното си и фирмено имущество! Името на подобни фирми задължително съдържа името на единия или повече от съдружниците в тях. Често в бизнеса Bulgarian company под тази форма използват съкращението „с-ие“. КД е разновидност на СД с разликата, че при него съдружниците са два вида. Едните носят неограничена солидарна отговорност, докато другите носят отговорност до размера на дела си в дружеството. Има и една по-особена правна форма на дружество – КДА, която ползва правилата за учредяване на АД, като се издават акции на съдружниците с ограничени отговорности.

Български фирми са търговски дружества даващи широк спектър от бизнес опции и съответните ползи. Затова регистрирайте компания в България днес, но заложете на професионализма, за да печелите в последствие!

Posted on Leave a comment

Външно влияние върху мениджмънта

Външно влияние върху мениджмънта

В някои отношения необходимостта от мениджъри през следващите години ще бъде по-голяма от всякога през този век. Има три специфични въпроса, които най-често биват разисквани.

Първо, много организации стават все по-сложни. Много от традиционните начини за управление на една организация отстъпват пред такива методи като организационната свобода, двойната система на подчинение на органите за управление, системата за компютъризирана информация, самоуправляващите се колективи, модификацията на различните програми заедно с растящото използване на мениджмънта и техническите специалисти. Каквото и да се очаква, колкото по-голяма е вътрешната комплексност, толкова по-големи и разнообразни ще бъдат нуждите от управление.

Второ, заобикалящата среда на човешките организации също става все по-сложна и динамична. Организациите не само трябва да контролират постоянно конкурентната пазарна разстановка, но и да следят политическите, социалните и технически условия.

Най-сетне характера на вътрешната и външната среда поставя на изпитание управленския талант. Безспорен факт е, че поради популацията и демографската среда се получава голям недостиг на опитни мениджъри, конто да обучават бъдещите млади ръководители. В резултат на това мениджмънтът е изправен пред три важни и съдбоносни проблема:

1. Как да се проектира работата така, че младият мениджър да получи ценен опит без постоянен надзор от опитен мениджър;

2. Как да се открият и обучат тези, които биха напреднали и работили най-ефективно на висши мениджърски длъжности;

3. Какво ще се прави в близко бъдеще, когато длъжностите във висшия мениджмънт ще са повече от вече обучените и опитни мениджъри;

Някои смятат това по-скоро като предизвикателство към мениджмънта, отколкото като криза. То е призив както към студента, така и към преподавателя по мениджмънт да развиват и да се включват в една образователна система, в която ще се формират необходимите умения.

Posted on Leave a comment

Създаване на бизнес в България – започване на бизнес в България от чужди и български граждани

Създаване на бизнес в България – какво е нужно да знаем?

Създаване на бизнес в България или учредяването, регистрацията и сформирането на фирма в страната. Има няколко неща, които e добре да знаете преди да пристъпите към регистрацията на фирма в България. Първото е правната форма на вашето търговско дружество. Разликите между ООД, АД, СД и други са значителни. Нужна е задължителна консултация с правна кантора по въпроса! Но нека видим малко повече за регистрацията на фирми в страната от български и чужди инвеститори.

Създаване на бизнес в България – какво е нужно да знаем?

Избора на правна форма е първото нещо, с което се сблъскват бизнес предприемачите у нас. Обикновено най-популярните търговски дружества в страната, които се използват при регистрация са ООД, АД и производните им ЕАД или ЕООД. Те са типично капиталови дружества, но чуждестранните граждани бизнесмени могат да открия търговски клон в страната или представителство. Там нещата са свързани с дъщерните фирми и управлението им. След, като сте избрали вид правна форма за фирмата си, създаване на бизнес в България се сблъсква с избора на име за фирмата. Можете да го запазите, като за това заплащате такса, а може и да погледнете в електронния търговски регистър, дали вашето име е свободно и да отидете да се регистрирате с него!

Ако избора ви за дружество с търговска цел е ООД или ЕООД, защото има минимален начален капитал и ограничена отговорност, то откриването на сметка в банката е задължително. В нея ще внесете началния капитал, който за ООД е 2 лева минимум. Тук има една уловка – можете единствено с вносната бележка да докажете наличието на сметка и капитал! Не е нужно Удостоверение за внесен начален капитал, което банката ще ви таксува солено! Създаване на бизнес в България продължава с подаването на документите за регистриране на компания. Един съвет, специализирана кантора ще ви ги и изготви най-добре, поради простата причина че е запозната със законите.

Освен това днес електронното подаване на документите за регистрация е свързано с редица облекчения, които e хубаво да знаете. Единствено легализирана кантора с валиден електронен подпис, може да подава електронни документи, затова ползвайки я – спестявате такси! Документите на хартия могат да се подават във всички бюра на Агенцията по вписванията, не е нужно те да са подадени по адресна регистрация на търговското дружество. Подадените документи се обработват в три работни дни и електронно, може да видите дали сте регистрирали фирма в България за целите на бизнеса си.

Създаване на бизнес в България за чужди граждани има малко повече особености. Самата фирма може да се регистрира от разстояние или на място. Дистанционната регистрация е свързана с процедури по издаване на пълномощно и заверка на спесимент, което е изпълнимо все пак. При директната регистрация на фирма у нас от чуждестранни лица, главната особеност е изготвянето на документи по регистрацията на два езика и заверката им в нотариат. Създайте бизнес в България днес и спечелете от многото му ползи за в бъдеще!