Posted on Leave a comment

Сформиране на фирма в България за различни дейности

различни дейности

Сформиране на фирма в България се определя и от сферата на дейност, в която тази фирма ще оперира. Като цяло понятията предприятие и фирма широко се използват у нас, но главната разлика между тях е, че предприятието е стопанска единица с цел производство, докато фирмата или компанията са правното име под, което един търговец извършва дейността си. Една фирма или предприятие работи само за своя сметка, като чрез управлението на приходите и разходите се стреми да достигне до печалба. У нас може да се сформира, както частно, така и държавно, партийно, обществено и друг вид форма на предприятие или фирма.

Сформиране на фирма в България – специфика

Търговския закон разделя търговците основаващи фирми в страната на физически лица, като ЕТ и юридически, като АД или ООД например. По право дружества с характера на АД, ООД, КД и други могат да се преобразуват във форма на консорциуми и холдинги, което по своята същност е по-мащабна мрежа от няколко дружества поне. Според дейността си компаниите у нас могат да бъдат стотици. Търговския закон е сформирал специфични сфери на дейност, като промишленост, селско стопанство, финанси, транспорт, застраховане, търговия, изследователска и научна дейност и други. Всяка компания определя сферата на дейност, в която ще оперира при регистрацията си, като описва и специфичната си ниша.

Размерите на предприятие или фирма, при сформиране на фирма в България, се определят от размера на капитала, броя на работещите, броя на стоките и услугите и прочие. Тези процеси днес са доста динамични и една компания може да прерасне бързо от една по-малка форма в друга, като за това е нужна пререгистрация. Принципно микро фирмите имат персонал до 10 човека, малките до 50 ,а големите до 250 души. До голяма степен чисто икономическите причини за сформиране на фирма у нас или по света – се променят динамично. Затова местоположението, предмета на дейност и развитието на една компания се развиват по скоро на международно ниво, тясно свързано с местните бизнеси. Като цяло създаването на фирма у нас е благоприятствано, както за българския бизнес, така и за чуждестранния от квалифицираната работна ръка, от наличието на енергия и суровини, както и от добрите данъчни, икономически и банкови условия.

Сформиране на фирма в България за различни дейности е определено и от предварителното проучване на пазарната ниша, планирането на финансите и задължителната консултация с правни специалисти по търговско право. Така бизнеса ще стартира успешно и без препятствия.

Posted on Leave a comment

Сливане на компании

Сливане на компании

Когато компаниите формално се обединяват в нови корпоративни организации, това се нарича сливане или придобиване. Сливанията могат да бъдат класифицирани като хоризонтални, вертикални или конгломератни.

Хоризонтално сливане се извършва между две фирми със сходни бизнес интереси. Вертикално сливане се наблюдава, ми като една фирма купува друга фирма, която я предхожда по веригата м.м крайния потребител или която се намира назад по веригата към източниците на суровини. Конгломератно сливане се извършва между две фирми с несвързани бизнес интереси.

Решението за сливане (или придобиване) е едно инвестиционно решение и затова се прилагат обичайните принципи на капитало-инвестиционните решения; и следователно, че решението за сливане може да бъде оценено от гледна точка на правилата за нетната стойност (NPV). Целта на фирмата е да максимизира богатството на своите собственици, т.е. на акционерите на фирмата. Следователно фирмата би трябвало да осъществи сливането, ако то добавя нетен принос към богатството на акционерите.

Според принципа за добавената стойност сегашните стойности могат да бъдат добавени една към друга, така че най-общо, ако две фирми А и В се обединяват, за да сформират една нова фирма АВ, като сегашната стойност на комбинираната фирма е просто сумата от двете досегашни стойности на фирмите А и В.

Сегашната стойност на сумата на двата парични потока е равна на сумата от сегашните стойности на отделните парични потоци. Следователно, че в общия случай акционерното богатство не нараства чрез сливането на две компании; дадена политика за сливане, която е  възприета от една фирма, няма връзка с текущото богатство на акционерите.

Възможно е обаче едно сливане да предизвика положителна NPV. Чрез обединяването на две компании може да се създаде богатство, ако като резултат нараства общият паричен поток. Сливанията имат икономически смисъл, когато обединеното предприятие има по-висока пазарна стойност от сумата от пазарните стойности на двете независими предприятия. Икономическата печалба е сегашната стойност на очакваната парична изгода, произтичаща от сливането, тъй като обединяването на двете предприятия води до създаването на богатство.

Сливанията могат да предизвикат единствени по рода си икономически изгоди по различни причини. Могат да възникнат икономии от мащаба; средният разход за единица продукция намалява с увеличаване на производството. Тези икономии могат да бъдат резултат от разпределението на постоянните минуси върху по-обширен обем

продукция, от използването на общ екип за техническа и развойна дейност, както и общ маркетингов отдел, и т.н. Очевидно икономиите от мащаба са явна причина за хоризонтални сливания. Икономии от вертикална интеграция могат да възникнат, когато се извърши вертикално сливане, тъй като координацията и администрацията често биват много опростявани. Едно сливане може да доведе също до получаването от придобиваната компания на изгодата на по-висшите управленски умения, чрез които да се генерира по-голям паричен поток от съществуващия бизнес на компанията.

Може дори да стане така, че новият мениджмънт да разпродаде активите на компанията, когато пазарната стойност на придобиваната компания е по-малка от продажната стойност на нейните инвестиции. Друга възможна причина за сливания е да се уползотвори неизползваният дългов капацитет на придобиваната компания, когато нейните мениджъри не са успели да се възползват от предимството на данъчните спестявания, свързани с получаването на заем.

Сливанията имат икономически смисъл също когато  фирмите имат допълващи се ресурси и в резултат на сливането новата обединена фирма има по-голяма стойност, отколкото двете фирми, когато са разделени; по отношение на разходите за фирмите може да бъде по-ефективно да се слеят, отколкото да придобиват липсващи им съставни части (например добре развита организация на продажбите), действайки самостоятелно. Също така, ако една фирма внедрява нов продукт и желае да увеличи своите производствени съоръжения за много кратко време, тя може най-добре да

го постигне чрез сливане. Също ценна придобивка от сливането може да бъде установената на пазара търговска марка.

Posted on Leave a comment

Създаване на компания в България – стъпки и законова уредба

законова уредба

Създаване на компания в България следва определени законови правила. В последните години с оглед на добрата и стабилна икономическа обстановка в страната, много чужди инвеститори регистрират фирмите си в България. Бизнеса у нас се облага с корпоративен данък в рамките на 10%, работната ръка е компетентна, а възможностите за инвестиции в строителство, IT сектора, имотите, производството и търговията са редица. Освен това нивата на данъчното облагане на доходите на физически лица са едни от най-ниските в света.

Всяко чуждестранно физическо или юридическо лице, може да създаде компания в България или пък да участва в българска компания инвестирайки в нея. За целта трябва да се направи регистрация в Търговския регистър на новоучредена фирма, която е изцяло чуждестранна или е българска с чуждестранно участие в нея. Тази регистрация изисква попълването на заявление за регистрация и заплащането на държавна такса за учредяване на компания и нейната регистрация. Тук правните услуги на рентабилни правни кантори са много важни. Преди да се пристъпи към фактическата регистрация, правата и задълженията, които ще има едно новосъздадено и вписано юридическо лице (фирма) в Търговския регистър, трябва да бъдат разяснени на учредителите. Създаване на компания в България се определя от Търговския закон и в частност от Закона за чуждестранните инвестиции.

Важно е да се предвидят всички местни данъци, такси, облагане на доходите, форма на дружеството или форма на дялово участие в капитала му. За целта чуждестранното лице трябва да реши, дали ще инвестира във фирма у нас под формата на клон или търговски представител например. Ако иска да открие своя компания, което ще му носи редица ползи, трябва да избере правната и форма – Акционерно дружество, Дружество с ограничена отговорност и прочие. Всяка правна форма на фирма има своя специфика за учредяване, облагане, данъчно и счетоводно отчитане, както и ръководни органи – избор и съставяне. Всичко това предшества фактическата регистрация и последващото издаване на БУЛСТАТ, както и регистрацията на фирмена банкова сметка за сформирането на капитала.

Създаване на компания в България направено от адвокати и юристи с опит в дейността по фирмена регистрация е добрият избор. Така всеки чуждестранен инвеститор или българска фирма ще стартират или усвоят инвестиции подобаващо.

Posted on Leave a comment

Регистрация на фирми в България – последователност

Регистрация на фирми в България

Регистрация на фирми в България се регулира от Търговския закон в страната и се вписва в местните клонове на Агенцията по вписванията. В страната може да се регистрират еднолични фирми или търговски и акционерни дружества. Те могат да бъдат Еднолични търговци, Събирателни дружества, Командитни с акции или не, Акционерни дружества и Дружества с ограничена отговорност еднолична или не. Независимо дали компания е регистрирана у нас от чужденец, тя се счита за местно юридическо лице и се управлява според местните закони в страната. Капиталовото участие на чужди фирми в капитала на български фирми може да е до цели 100%.

От момента, в който една компания е регистрирана в Търговския регистър на страната, чрез вписване в Агенцията по вписванията – тя става пълноправно юридическо лице. Последователността да се учреди фирма у нас, била тя от български граждани или не, започва с оформянето на необходимата документация. Така например в едно ООД, АД, КД или пък ЕТ на първо място се проверява за свободно име в Търговския регистър, което може да бъде и запазено! При ООД се приема Учредителен акт и се взема решение за управител, както се изготвя и Дружествен договор на общо събрание на съдружниците. Следва отварянето на фирмена банкова сметка, в която се внася и капитала на дружеството, като начален. В зависимост от дейността на фирмата, може да се изиска и допълнително разрешение от орган разрешаващ тази дейност. Следва подаване на заявление за регистрация и заплащането на регистрационна такса по регистрация на фирми в България.

Процеса е сравнително лесен и опростен, но оформянето на документите и подаването им от компетентни юристи по търговско право, гарантира добрия старт на един бизнес. За разлика от ООД, при АД се изисква избор на Управителен, както и на Надзорен съвет. Записват се акциите на акционерите в корпорацията и се съставя Съвет на директорите. Началния капитал за откриване на АД (минимум 50 000 лева) у нас е доста по-голям от този за ООД (минимум 2 лева). Към посочените дружествени форми, чуждестранна инвестиция в тях може да се отбележи, като клон или търговско представителство. Това се регулира от Закона за инвестициите у нас.

Регистрация на фирми в България се последва от регистрация на БУЛСТАТ и издаването му от компетентните органи. Тъй, като добрият старт на една фирма зависи от финансовото и планиране, както и от обмислената и регистрационна форма, то ползването на правни консултации и услуги е идеалното решение за всеки бизнес.

Posted on Leave a comment

Разликата между спестовен влог и депозит!

Разликата между спестовен влог и депозит

Спестовен влог и депозит са двете най-разпространени и масово използвани услуги на банките за граждани. Целите и на двата вида продукти са съхранение на спестените от потребителя на банката средства с цел увеличение. Добре е да знаем обаче, кои са основните разлики между тези две опции, които ни се предоставят. Така ще направим най-удачния избор, който ще обслужва финансовите ни нужди във времето!

Основната и една от най-важните разлики между депозит и спестовен влог е срока на съхранение на парите ви от страна на банката. Обикновено депозитите са по-краткосрочни вложения в банката и те могат да бъдат направени най-малко за три месеца до няколко години. През този период фиксирана лихва оказана в договора ви с банката се начислява ежемесечно върху сумата пари, която сте внесли. Относно влоговете имате две опции за избор – срочен и безсрочен влог. При първия теглите внесените пари след изтичане на определения в договора ви срок, а при втория може да ги съхранявате в банката за неограничен период от време.

Срочните влогове много наподобяват депозитите по спестовна сметка в банката. И при двата вида услуги в повечето случай не може да се внасят и да се теглят пари по всяко време. Затова и фиксираните периоди тук са по-кратки, но пък олихвяването е по-високо! При безсрочните влогове или дългосрочните такива, като един детски спестовен влог, можете да довнасяте пари по всяко време, но опциите за изтегляне са индивидуално договорени в различните банкови институции. По правило тези влогове имат доста по-ниско олихвяване, но са по освободени от към достъпност до парите ви!

Спестовен влог и депозит под различни опции за срок, довнасяне, теглене или олихвяване се предлагат от всички банкови организации на пазара в страната. Има опции на депозити, които ви позволяват довнасянето или тегленото на предварително определена сума пари, веднъж или два пъти през срока на депозита. В зависимост от условията това може да намали лихвата по депозита, но има и варианти, в които тя се запазва. И при депозита, и при влога има фиксирана определена първоначална сума за внасяне, за да ви бъде открита спестовната сметка!

Като цяло основните разлики между спестовен влог и депозит по сметка в банката си остават срока на продължителност и олихвяването. От там нататък опциите са разнообразни и отделните банки измислят все по-атрактивни оферти, за да привлекат клиенти!

Posted on Leave a comment

Пряката зависимост между търговия, икономика и потребление

потребление

Пряката зависимост между търговия, икономика и потребление се крие именно в развитието на икономиката, благодарение на търговията и в частност потреблението, било то външно или вътрешно. Тенденцията, която се очертава в тази една зависимост, към деглобализация е свързана главно с международната търговия и отварянето на пазарите за движение на стоки, услуги и хора.

За цели 30 години в света протичаха процеси на интензивна международна търговия, които до преди 5 години течаха стандартно. Но процесите на деглобализация започнаха не с референдума в Англия, нито с избора на Америка към Тръмп за президент, а много преди това с все по-голямото свиване и централизиране на търговките международни пазари, инвестиции и имиграционни процеси.

Икономиките на страните по света се разграничиха на два вида: либерално насочени или национално насочени. Коя от двете е по-удачна не може да се каже, защото за развиващите се икономики, като че ли втория вариант изглежда по-рентабилен. Това е така, защото след, като инвеститорите главно бяха привлечени от бързия ръст в определени страни, поради глобалния пазар и свободната търговия, то днес тези инвестиции са в стагнация поради свиването на пазарите! На фона на това ръстът на брутния вътрешен продукт в страните по света расте с бързи темпове и то доста по-бързо от търговията на международно равнище.

Така икономиката основаваща се на три компонента за растежа си: износ, потребление и търговия се оказва пред двата вида избора, които вече споменахме. Пряката зависимост между търговия, икономика и потребление търсим и сега, но на ново ниво, след като износа се оказва слабо печеливша карта. Така или избираме много рисковата стратегия на страни, като Аржентина и Бразилия например за либерална икономика и привличане на инвестиции, чрез стабилен публичен финансов сектор, или избираме национално ориентирана икономика, която пък се стреми към финансова независимост от останалата част от света. Пример за такава държава е най-вече Русия.

България, като част от Европейския съюз ще избере политика обусловена от него в икономически план, но ръстът на брутния ни вътрешен продукт и лошите нива на износ в съюза, красноречиво показват индикатори за промяна в съотношението на пряката зависимост между търговия, икономика и потребление у нас, в Европа и по света, като цяло! А това определено ще наложи промени в политически и икономически план.

Posted on Leave a comment

Как да напишем казус

Има много различни примери. Има и много различни приложения на тези проучвания, от академични изследвания до бизнес точки. Съществуват приблизително четири типа казуси: илюстративни (описание на събитията), изследвания (проучване), кумулативни (сравнение на колективна информация) и критични (изследва конкретен предмет и неговите резултати от причинно-следствените връзки). След като се запознаете с различните видове и стилове на казуси и как всеки от тях се прилага към вашите цели, различните стъпки правят писането по-гладко и дават възможност за разработване и предоставяне на единичен казус. може да се използва за подкрепа на точка или илюстриране на постижения.

Метод 1 – Първи стъпки

Определете кой жанр, стил или модел на казус е най-подходящ за вашата целева аудитория. Вместо това компаниите ще избират казуси, за да покажат какво е направено за клиента; училища, учители и студенти могат да предпочетат кумулативни или критични казуси. За юридическите групи те могат да използват предварителни проучвания на казуси, за да предоставят фактически доказателства.

Задачата на казусите е да предоставят по-задълбочен анализ на ситуация или „случай“, който може да разкрие интересна информация за категория елементи. За бизнес студент може да се направи казус в дадена компания; За студент по политология, казусът може да е от значение за конкретна държава или правителство / администрация. Казусите могат да се съсредоточат върху хора, като деца, които се учат да четат например за организации и техните управленски практики или върху резултатите от прилагането на научен метод или компютърна програма. към проблема. Няма ограничение.

Определете предмета на вашия казус. След като изберете своята гледна точка, трябва да решите как ще изглежда вашето изследване и къде ще се проведе (сайтът на вашия случай). Помислете за проблемите, за които говорихте в урока, или това, което прочетохте по тази тема.

Започнете своите изследвания в библиотеката и в Интернет, за да можете да се съсредоточите върху конкретен проблем. След като проблемът бъде открит, прочетете колкото можете повече за него, независимо дали става въпрос за книги, списания, списания, вестници и т.н. Правете си бележки и не забравяйте да следите източниците си, за да можете да се обърнете към тях по-късно във вашия казус.

Потърсете публикувани казуси по същата тема или подобна тема. Говорете с учителите си, отидете в библиотеката, използвайте интернет, докато не заспите. Не бихте искали да правите изследвания, които вече са направени.

Намерете вече написаното и прочетете важни статии за вашия случай. Правейки това, може да откриете, че има проблем, който трябва да бъде решен, или може да откриете, че сте намерили интересна идея, която може да работи или да не работи във вашия казус.

Вижте примери за подобни казуси със стил и обем, за да получите представа за състава и формата.

Метод 2 – подгответе интервю

Изберете участниците, с които ще направите интервю, които да включите във вашия казус. Експерти от конкретна изследователска област или потребители, които са внедрили инструмента или услугата, които са предмет на вашето изследване, ще ви предоставят най-добра информация.

Намерете компетентни хора за интервю. Не е задължително да са на вашия сайт, но би трябвало да са или са били пряко ангажирани.

Определете дали възнамерявате да интервюирате някого или група от хора, които ще послужат като пример във вашия казус. Участниците могат да намерят полезно да се съберат в група, която да ви даде колективно мислене. Ако изследването се фокусира върху лична тема или медицински въпроси, може да е по-добре да проведете лични интервюта.

Съберете възможно най-много информация за вашите теми, за да сте сигурни, че разработвате интервюта и събития, които ще ви дадат най-полезната информация за вашето обучение.

Направете списък с въпроси за интервюто и решете как ще проведете своето изследване. Това може да стане чрез интервюта и лични групови сесии, лични интервюта или телефонни интервюта. Понякога имейлите са опция.

Когато интервюирате хора, задавайте им въпроси, които ще ви помогнат да разберете техните мнения. Пример: „Какво мислите за ситуацията? Какво можете да кажете за разработения сайт (или ситуация)? Какво смятате, че трябва да е различно? Ще трябва да задавате въпроси, които ще ви доведат до факти, които не са в статиите – свършете различна и обмислена работа.
Организирайте интервюта със специалисти в тази област (счетоводители във фирмата, клиенти и потребители, потребители на услуги и др.).

Уверете се, че всички ваши информатори са наясно какво правите. Те трябва да бъдат напълно информирани (а в някои случаи и подписани), а вашите въпроси трябва да останат уместни и да не бъдат противоречиви.

Метод 3 – Получаване на данни

Проведете интервю. Задавайте въпроси, които са еднакви или подобни на всички теми, за да сте сигурни, че получавате различни гледни точки на подобна услуга или тема.

Когато вашият въпрос изисква отговор, различен от „да“ или „не“, обикновено получавате повече информация. Това, което се опитвате да направите, е да накарате човек да ви каже всичко, което той може да знае и да мисли – дори ако не винаги знаете какво е, преди да зададете въпрос. Дръжте въпросите си отворени.

Поискайте данни и информация по теми, които може да са възможно най-подходящи, за да дадете достоверност на вашите резултати и бъдещи презентации. Клиентите ще могат да предоставят статистически данни за използването на нов инструмент или продукт, участниците ще предоставят снимки и цитати, които подчертават резултатите и могат да подкрепят случая.

Събирайте и анализирайте всички важни данни, включително документи, записи, наблюдения и факти. Организирайте всичките си данни на едно място, така че да имате по-лесен достъп до информация и информация, когато пишете пример.

Не можете да включите всичко. По този начин трябва да го разберете, да премахнете излишъка и да го организирате, така че ситуацията в уебсайта на случая да е ясна за читателите. За да направите това, първо трябва да съберете цялата информация, за да имате представа за ситуацията и да направите анализ.

Формулирайте проблема с едно или две изречения. Разглеждайки данните си, помислете как да формулирате това, което правите, в един вид теза. Какви характеристики разкриха вашите субекти?

Това ще ви позволи да се съсредоточите върху най-важната информация. Трябва да се включи известна информация, която ще получите от вашите участници, но само в периферията. Организацията на вашата информация трябва да отразява това.

Метод 4 – Напишете своята част –

Проектирайте и напишете своя казус, използвайки данни, събрани от изследвания, интервюта и анализи. Включете най-малко четири раздела в своето проучване: увод, съкращаване на информация, обясняваща обосновката на това проучване, представяне на резултатите и заключение, в което всички данни и справки трябва да бъдат ясно представени.

Въвеждането трябва да постави сцената много ясно. В детективска история престъплението се случва в самото начало, а в останалата част от историята детективът трябва да събира информация, за да я разкрие. В един случай можете да започнете, като зададете въпрос. Бихте могли да цитирате някой, когото сте интервюирали.

След като отстраните проблема, включете цялата необходима информация за конуса. Това ще бъде информацията за сайта на вашето казус, къде или кой е, кой го прави добър пример за голяма група и какво го прави специален. Включете снимки или видеоклипове, ако това може да направи работата ви по-завладяваща и персонализирана.

Когато читателят има всички знания, необходими за разбиране на проблема, предоставете вашите данни. Ако е възможно, включете потребителски оферти и данни (проценти, награди и резултати), за да добавите лично докосване и повече достоверност към случая. Опишете на читателя какво сте научили за проблема по време на интервюто на този сайт, как се е развил, какви решения вече са предложени и / или изпробвани, както и чувствата и мислите на хората, които работят или присъстват. Може да се наложи сами да направите допълнителни изчисления или изследвания, за да потвърдите твърденията си.

Последният параграф ще обгърне всички възможни решения, без да решава самия случай. Той може да направи окончателно справяне с респондентите и техните мисли за възможни решения, оставяйки на читателя възможността да даде различен отговор. Можете напълно да оставите читателя с въпрос, подтиквайки го да мисли самостоятелно. Ако вашият случай е добър, той ще има достатъчно информация, за да разбере ситуацията и да влезе в дискусия.

Добавете връзки и приложения, ако е необходимо. Както всеки друг документ, вижте източниците си. Ето защо на първо място трябва да имате надеждни източници. И ако имате информация, свързана с обучението ви, но сте я прекъснали, включете я сега.

Може да имате сложни термини, за да разберете други култури. Ако е така, включете ги в приложението или в „Забележка на инструктора“.

Добавете и премахнете. Когато работата ви приключи, ще видите, че може да се стигне до неочакван обрат. Ако е така, направете необходимите допълнения и изтривания. Може да откриете, че информацията, която намирате за подходяща, вече не е от значение. Или обратното.

Вземете своя секция за обучение по секция, но и като цяло. Всяка точка от данни трябва да бъде на мястото си и където е, и при цялата работа. Ако не можете да намерите подходящо място за нещо, поставете го в приложения.

Публикувайте и препрочетете работата си. Сега, когато вашата статия е формулирана, направете кратък преглед. Както винаги, коригирайте граматическите, правописните и пунктуационните грешки, както и следете напредъка и преходите. Всичко поставено и формулирано ли е възможно най-ефективно?

Накарайте някой да ви препрочете. Умът ви може да е станал сляп за грешките, които е видял 100 пъти. Нова двойка очи ще забележи и когато съдържанието остане отворено или объркващо.

Posted on Leave a comment

Процесът на управлението

Процесът на управлението

Първата задача на мениджърите е да се съсредоточат върху решението какво да правят. Това включва установяването на модела на изпълнение или планирането на работата, която трябва да бъде извършена. Обединяването на влиянието на външните фактори със средствата и целите на организацията (например борбата за пазари с размера на доходите), ще осигури постигането на съответните цели.

На второ място мениджърите вземат решение как да го извършат; с други думи как да организират, за да се установи желаният ред и функции и да определят своя дял за постигането на дадената цел. На този етап мениджърът трябва да се съсредоточи върху избора на хората, които ще образуват бригадите; да ги обучи да извършват съответната работа; да формира органи за управление и отговорност и финансово-отчетни отношения, като осигури и разпредели необходимите материални и финансови ресурси.

На трето място излиза грижата за директното изпълнение. Всъщност вниманието се насочва към ръководството на служителите по най-ефективния начин. На този етап, например, администраторът трябва да концентрира вниманието си върху подобряването на мотивацията на работника и сътрудничеството между групите и трябва да прецени внимателно дали неговият стил на ръководство отговаря на целите.

Четвъртата дейност, в която мениджърите се включват е оценката на извършената работа. Това е контролна функция, която за администраторът, включва оценката на извършената индивидуално или групова работа, изследване на финансовите показатели за ефективност и експедитивност и проучване на някои проблеми, които могат да се появят при координацията, разпределението на ресурсите и междуличностните отношения.

И, накрая, вниманието се съсредоточава върху необходимостта от възможни промени. Приспособяването към промените засяга всички предшестващи дейности – планове, цели, селекция на служителите и квалификация, мотивация, групово поведение и контролни системи.

Според значимостта им може да се определи кои фактори и дейности се нуждаят или не от промяна за пълно достигане на целите. Трябва да се посочи, че четирите дейности – планиране, организиране, ръководство и контрол, които определихме като функции на мениджмънта са особени дейности. Промяната само в една от тях оказва влияние на всяка от останалите управленски функции, поради което те не са самостоятелни дейности.

Posted on Leave a comment

Определянето на бюджет в едно домакинство

Определянето на бюджет в едно домакинство или семейна единица е жизненоважен фактор за доброто състояние на финансите ви. Като семейство вие имате определени приходи и съответно разходи. Когато добре разпределяте и управлявате тези две основни групи на бюджета си, следва да ви остават пари и за третата важна група – спестявания за непредвидени ситуации! Изградете си навика в края на всеки месец да правите бюджета си за следващият, така лесно ще плащате сметки, ще предвиждате семейни излизания и разходки, както и средства за децата, ако имате такива.

Вече има доста много удобни интернет програми за създаването на семеен бюджет и не е нужно да пишете на листчета, които след това изчезват някъде. Добре е да вземете под внимание, взимате ли аванси и кога са падежите на различните ви плащания. Всичко това вкарано прегледно в колоните приход и разход, спомага бързата сметка, дали остават пари настрана за непредвидени ситуации. Към разходите включете всички сметки за заеми, парно, ток, вода, покупки на дрехи и храна, такси в детски заведения и така нататък. Често приходите са сведени до заплати, наеми и помощ от родители. Добре е ако от приходите, като извадим разходите да оставаме на плюс, което за условията в страната е малко съмнително, но не и непостижимо!

Не е добре само единият възрастен член от семейството да се нагърби със задачата по определянето на бюджет. Това начинание би трябвало да се обсъжда ежемесечно от всички членове на домакинството, като се вземат предвид желанията и предпочитанията на всички в къщи и възможността им за осъществяване. Така ще приучите децата си на отговорност към финансовите средства и ще избегнете обвинения от сорта – „ ти правиш бюджета, къде отидоха парите?“.

Зад всеки ежемесечен бюджет трябва да прозира и мисълта на семейството за бъдещето. Тоест бюджета не се изгражда на база месечно оцеляване, а на база какво ще спестим за нашето бъдеще и това на децата ни. Добре е да помислите за спестовен депозит, допълнителен пенсионен фонд и спестовен влог за децата ви. Въпреки, че звучи много с добро управление на финансите е постижимо и повярвайте жизненоважно за доброто бъдеще на цялото семейство! Така, че освен, че определянето на бюджет за домакинството е много важно, то важно е и той да бъде изграден разумно и с мисълта за предстоящото.

Posted on Leave a comment

Онлайн пазаруване – мода, удобство или необходимост в 21-ви век?

Онлайн пазаруване – мода, удобство или необходимост в 21-ви век?

За какво да следим, когато пазаруваме в мрежата и какви са тенденциите?

Онлайн пазаруване – що за пазаруване е това и колко от хората по света го предпочитат вече? Едва ли има човек, който да не знае, какво е да пазаруваш онлайн или дори да не е пазарувал. В глобален мащаб онлайн пазаруването придобива все по-големи размери, но съсредоточавайки се на нашия малък български пазар – нещата не са по-различни. Днес реално погледнато голяма част от ежедневието ни преминава онлайн. Става въпрос за посещаването на социалните мрежи, за търсенето на информация в Гугъл, за сравняването на продукти и услуги, за намирането им и още куп неща. Тогава, защо не и за пазаруване? Последните изнесени данни относно онлайн пазаруването у нас сочат, че българите са похарчили над 700 милиона, при онлайн покупките си и тази тенденция плавно и сигурно расте с годините.

Онлайн пазаруване – какви са реалните тенденции и дали удобството на онлайн пазаруването не го превърна в необходимост?

Европейския съюз и комисията Евростат изнесоха наскоро данни от доклада на тема „Дигитална икономика на ЕС“. Тези данни за България сочат, че над 9% от фирмите у нас търгуват онлайн, а цели 27% от интернет потребителите пазаруват най-често онлайн. Разбира се няма да ви изненада факта, че по-голяма част от пазаруващите онлайн са на възраст от най-много до 40 години. Онлайн пазаруване най-често извършва нежния пол и то на спортни стоки, дрехи, предмети за домашния интериор и забележете на оферти за пътуване.

Тоест онлайн пазара е твърде разнообразен и предизвикателството да си закупиш нещо, което по физическата търговска мрежа го няма, вече е равно на нула. Ако искате стоки от Китай или Индонезия например – поръчвате ги онлайн, плащате и ви ги доставят. Но нещата са и доста рискови все още! При онлайн пазаруването съществува и голям риск от измама. Това най-вече може да се случи, когато сте попаднали в не реномиран онлайн магазин за стоки и услуги, но голяма част от опитните онлайн пазаруващи лесно разпознават подобни сайтове.

Средно до около двеста лева е бюджета, който българите биха похарчили, при онлайн пазаруване, като изключим разбира се покупките на бяла и черна техника за дома и офиса. Обикновено преди празници, по време на разнообразни кампании за намаления и около определени рекламни промоции – онлайн пазаруването рязко се увеличава. При подобен тип скоростно онлайн пазаруване бъдете много внимателни за офертите по намаленията. Винаги проследявайте, чрез инструментите в интернет, цените на стоките в исторически план и сравнявайте нивата им в родните и чуждестранни сайтове.

Като цяло удобствата на онлайн пазара са неоспорими. Именно възможността да пазаруваш по всяко време, от всяко място и на всяко мобилно устройство, превърнаха онлайн пазаруването от екстра в необходимост, за прекалено ангажирания съвременен човек.

Онлайн пазаруване – как предпочита да пазарува модерния човек на 21-ви век?

Онлайн пазара е пренаситен и това е факт. Конкурентите в дадени пазарни ниши онлайн са не хиляди, а милиони понякога. Въпреки това повечето онлайн потребители все още не се доверяват сляпо на рекламите в социалните медии или сайтовете. Те предпочитат да проучат нещата, да съберат коментари, мнения по форуми и отзиви на клиенти за даден продукт, услуга или онлайн магазин. Чак тогава да го посетят и евентуално да направят покупката си.

Все още проблемни ниши за онлайн купувачите си остават гаранциите за дадени уреди и стоки, както и цялостната информираност относно правата им при една онлайн покупка. Нещата, които най-често отказват един онлайн потребител да закупи дадена стока или услуга, при онлайн пазаруване са:

  • Липса на наличност по търсената от него стока;
  • Прекалено дълги срокове за приемане и доставяне на онлайн покупката;
  • Възникнали технически повреди по време на самата поръчка в сайта;
  • Неизгодни или прекалено рискови методи за плащане;

Накратко модерния човек от 21-ви век предпочита да пазарува онлайн, защото това е необходимост за него в забързаното му ежедневие. Въпреки това, все още голяма част от населението са скептично настроени към онлайн покупките, просто защото не смятат, че  е достатъчно сигурно. В тази насока за последните няколко години бяха постигнати завидни резултати, така че можете спокойно да пазарувате онлайн – стига предварително „да си направите домашното“ – както казват повечето специалисти по онлайн пазаруване в мрежата. И не забравяйте предстоят празници, така че следете офертите в мрежата и умната!

Posted on Leave a comment

Търговията и икономиката на Европейския съюз се движат от инвестициите

Търговията и икономиката на Европейския съюз се движат от инвестициите

Търговията и икономиката на Европейския съюз се основават на потреблението и инвестиционните практики, както до голяма степен се основава всяка икономика. За съжаление, обаче и двата показателя са леко занижени в Европа, защото доверието на потребителя намалява, а инвеститорите, като че ли се отдръпват леко. Независимо от това ръст в инвестициите, в строителна дейност и оборудване има, както и повишено вътрешно потребление. Благодарение на това все пак икономически растеж в Еврозоната има и той донякъде компенсира лошите показатели на външната търговия.

Както ръстът на брутния вътрешен продукт в страната ни расте, така и този на Евросъюза се покачва, но много бавно и плавно. Това донякъде е показател за стабилност, но като цяло цифрите на растеж са твърде малки – в порядъка на 2.3% за цялата 2019 година. Това налага търсенето на допълнителни финансови стимули за икономиката на Европейските страни и подтикването им към развитие.

Общо казано ръст се забелязва и в основния капитал, и в потреблението в частния и правителствения сектори, както и в износа и вътрешното потребление, но значителното увеличение на вноса пък понижава показателите за растеж в икономиката. Търговията и икономиката на Европейския съюз, като цяло се движат от инвестициите. Именно инвестирането в нови производства, проекти и развитие води до повишаване на потреблението в последствие и балансиране на износа и вноса.

На фона на цялото това стабилно, бавно и плавно развитие и възстановяване на икономиката на Европейския съюз, големи рискове крият външни фактори, като сътресенията на световния пазар, спада в цените на суровините и застоя в икономиката на страни, като Китай. Тези рискове все повече нарастват и в комбинация с все по-нарастващото недоверие на потребителите, могат до доведат до негативни последици за икономиките на страните в съюза!

Най-големият риск за стабилната и развиваща се икономика на Еврозоната си остава нестабилната политическа обстановка на страните участващи в нея. Тези сътресения в политиката се наблюдават не само в България, но и в Испания, Великобритания и редица други страни. От своя страна политическият климат на нестабилност отблъсква инвестициите и това усложнява още повече икономическата обстановката. Рисковете са в един момент, повишеното вътрешно търсене и потребление да не може да компенсира слабата външна търговия! Така развитието на търговията и икономиката на Европейския съюз за предстоящата година остава по-скоро спорно, отколкото ясно ориентирано.

Posted on Leave a comment

Наемане счетоводител в България за финансова и банкова консултация

Наемане счетоводител в България за финансова и банкова консултация

Наемането на счетоводител в България е оправдана и специфична услуга. Днес бизнеса е динамичен, затова и самото счетоводство е динамично. С оглед на доброто водене на счетоводството на една фирма е нужно да се доверим на доказани професионалисти в бранша, като тези от реномираните счетоводни къщи и консултантски агенции.  Независимо от вида на бизнеса и сферата му, то теоретичните и практически умения в управлението на данъците и счетоводството са нужни, той да се развива и да е конкурентен. Всяко ООД, ЕООД, ЕТ или пък АД са сложни бизнес структури, чийто ефективно управление на финансовия ресурс и свиването на разходите – водят до по-голяма вероятност за успешно развитие.

Какво представлява финансовата и банкова консултация за една фирма?

Днес у нас, както и по света, и в частност в Европа потреблението е доста по-свито, поради кризите, които връхлитат пазара. В тази силно конкурентна среда една фирма има един единствен шанс да върви напред и той е доброто финансово планиране! За да има фирмата такова планиране и е нужен поне един експерт счетоводител в България, защото все пак се развива в България, въпреки че може и да е чуждестранна фирма. Финансовото планиране до голяма степен е планиране на данъчното управление и на динамична счетоводна отчетност. Една от стъпките по оптимизация на структурата на компаниите е тяхната структурна промяна. Така наместо да плащат за обемен счетоводен отдел, е по-добре да се доверят на външни счетоводни експерти! До голяма степен финансовия резултат за фирмата се повлиява от тази стъпка, а и външните специалисти се занимават с динамично счетоводство, което днес се налага все повече.

Като цяло финансовото планиране е част от допълнителните и безплатни услуги на един счетоводен абонамент, който е ежемесечен. Винаги и по всяко време фирмата е обезпечена относно финансово управление и консултации от експерти в областта на финансите. Портфейла с активи се управлява по най-добрият и рентабилен начин. Спрямо банковата консултация, тя също е допълнителна счетоводна услуга на счетоводител в България от счетоводна организация. Тук фирмата е покрита по параметри, като откриване на банкови сметки, договаряне на условия по лизинги и кредитиране, онлайн банкиране, помощ при участие в държавни поръчки, търгове и други.

Наемането на външен счетоводител в България, който е доказал се професионалист в една реномирана счетоводна кантора е най-доброто решение за динамичния бизнес днес. Само така изпреварвате конкуренцията и има 24/7 експерти на ваше разположение.

Posted on Leave a comment

Услуги в счетоводството България по фирмени регистрации

Услуги в счетоводството България по фирмени регистрации

Услуги в счетоводството България има голямо разнообразие. Но, като цяло стартирането на един бизнес у нас е част от тези услуги и изисква оформяне на документация по регистрация на самата новоучредена фирма в Търговския регистър в България. Тази дейност се извършва от специалисти и експерти в областта на правната дейност и счетоводството за физически лица или пък юридически. Стандартно регистрацията на фирми може да се раздели на две основни групи: регистрация на изцяло български фирми и учреждения и регистрация в страната на чуждестранни лица.

Регистриране на фирми с български произход – процедурата по регистриране на български фирми е стандартна. Днес всичко е по-улеснено и доверявайки се на един опитен счетоводител от реномирана счетоводна кантора, фирмите могат да бъдат спокойни за успешния си старт. Пълния набор от необходими документи се внася в Търговския регистър, като предварително сте обсъдили името на фирмата, началния и капитал, дейност,  съдружници, седалище и всички характерни за регистрацията неща. Последва регистрация и в НАП. Издава се Булстат номер и фирмата е регистрирана да извършва дейността си накратко.

Регистрация на фирми на чуждестранни лица в Българияуслуги в счетоводството България от този тип са все по-често явление. Днес, като част от Европа, страната ни е отворена към редица международни инвестиции, което налага и регистрацията на чуждестранни фирми у нас. Условно можем да разделим тази регистрация на физически лица от Европейския съюз, на такива намиращи се извън съюза и на фирми с дялово участие на чуждестранни съдружници. Документацията по регистрацията е почти идентична с тази подавана за българските фирми, но тук тя освен на български се оформя и на езика на чуждестранния гражданин регистриращ фирма у нас.

До тук ставаше въпрос за физически лица. Когато говорим за регистрация на юридически такива, нещата са малко по-различни. При регистрация на чуждестранното физическо лице в България, като основател на клон на чуждестранна фирма у нас или като съдружник в съществуваща българска фирма се изисква и следното: документ от страната на чуждестранното лице за неговото състояние в Търговския регистър в страната му. Съгласувано решение на съдружниците на чуждестранното юридическо лице, за откриването на фирмен клон в България.

 Услуги в счетоводството България се занимават редовно и качествено с подобен тип услуги по регистрация описани по горе. Те са рентабилното решение за всеки успешен бизнес старт. Така, че независимо дали сте българска или международна компания, доверете се на професионалистите.

Posted on Leave a comment

Счетоводство в България и договорните отношения на служителите

Счетоводство в България

Счетоводство в България и договорите на работниците в една фирма са взаимосвързани неща. Общо казано работата по графа човешки ресурси или ТРЗ е облечена и в своята счетоводна отчетност на заплатите, разходите по осигуровки от страна на работника и на работодателя, както и подаването, регистрацията и прекратяването на договори на работници. Всички тези договорни отношения и последващите стъпки към тях са специфична материя, която с помощта на професионална счетоводна кантора и професионалистите работещи в нея, са доста по улеснена задача.

Специфика на договорите у нас – Трудов или Граждански договор?

При счетоводство в България има два основни типа договорни отношения – единият е Трудов, а другия Граждански. Общо казано трудовият договор е облеченото в писмена форма постъпване на работника на работа в дадена фирма. Именно работодателя или упълномощените от него счетоводители са длъжни да изпратят уведомително писмо до НАП за сключен, изменен или прекратен трудов договор. Като цяло след сключването на този тип договор работника е длъжен до седмица срок да постъпи на работа, след като копие от договора му и завереното удостоверение от НАП му е връчено!

Тъй, като счетоводните кадри в реномираните агенции за счетоводство в България, боравят с електронен подпис и подават всички уведомления онлайн, то чакането по опашки в НАП е избегнато и всичко се случва много по-лесно за една фирма, която има голям набор от кадри например.

Гражданските договори са предпочитани в голяма степен от работодател и работник напоследък, защото са по „отворени“ така да се каже. В тях работодателя плаща за свършената от работника работа, а не за осем часов нормиран работен ден! За работникът пък няма фиксиране на работодател, работно място или време на работа – той може да изпълнява дейности по няколко граждански договора едновременно. Особеното при този тип договорни отношения е, че работника има право на осигуровки по здравни и социални пера, както и осигурителния му стаж се признава, но той не се води за трудов такъв. Също така всички платени болнични са за сметка на лицето работник, а не на работодателя!

Един такъв тип договор може да бъде за комисионна, за изработка, за поръчка, с характер на търговски управител или пълномощник. Като цяло договорните отношения на служителите в български и международни фирми у нас, според счетоводство в България са точно регламентирани от закона, но е нужно познание на материята, така че удачния вариант е абонамент за ежемесечни счетоводни услуги, включващ и  тази!

Posted on Leave a comment

Корпорации в България – правна основа и оформяне

Корпорации в България - правна основа и оформяне

Корпорации в България са по своята същност корпоративно оформени дружества. Те според българското законодателство могат да бъдат няколко вида, но винаги са оформени на база капиталово дружество и сформирането на начален и основен капитал. В едно корпоративно или капиталово дружество, членовете му носят ограничена отговорност пред закона. Винаги Търговския закон е този, който регулира регистрацията и дейността на корпорациите и различните партньорства. Според него има 3 правни форми за основа на корпорации в България – ООД (Дружество с ограничена отговорност, което може да е и ЕООД, тоест еднолично), АД (Акционерно дружество с дялов капитал и акционери) или КД (Командитно дружество отново с акции).

Корпорации в България могат да регистрират, както местни лица, така и чуждестранни инвеститори у нас. Именно за правната основа и регистрацията на едно такова корпоративно дружество се изисква познание на спецификата и избор на най-подходящият за сформиране на дружеството вариант. Консултацията при това корпоративно оформяне, неговата регистрация и оформяне на необходимите документи, както и последващи асистенции при банкови институции и държавни такива е необходимо да се извърши от адвокати. За да се оформи такъв род фирма има особености по дяловото разпределение, началния капитал, спецификата на съдружниците и ред други неща.

Така например при ООД или ЕООД имуществото на сформираното корпоративно дружество се записва в дяловата книга и е оформено, като дялове на съдружниците или създателя при ЕООД, който може да бъде и физическо частно лице, и държавно такова. При Командитните дружества съдружниците са много на брой и затова са разделени на две групи лица – едните с неограничена, а другите с ограничена отговорност според закона. За най-разпространената форма на корпорации в България – АД всеки съдружник внася капитал и получава съответния брой акции за него. Акциите са номинално и пазарно стойностни, като при печалба в края на годината се разпределят под формата на дивиденти.

Всичко това е материя, която носи специфичен характер и е строго регламентирана законово. Затова и сформирането на изцяло българска, смесена или чуждестранна корпорация у нас, изисква професионална намеса на правна кантора и специалистите и. Така целия процес ще бъде бърз, сигурен и най-вече правно издържан според законите в страната.

Posted on Leave a comment

Как се регистрира фирма в България?

Как се регистрира фирма в България

Регистриране на български фирми или как да учредим, регистрираме легално и накараме една компания да работи в страната? Основно закона за Търговията у нас се занимава с въпросите по регистрация и пререгистрация на фирми в страната. В него са заложени точките за регистрация на различни видове еднолични и дружествени фирми. Също така са посочени регулациите за регистрация на фирми от български лица или чуждестранни граждани съответно. Както може да се регистрира фирма в България, така и български предприемачи, могат да регистрират компании в чужбина. Всичко е въпрос на бизнес интереси, нива на данъци, документални пречки или ползи, както и пазарна изгода. В този материал, ще ви споменем основните стъпки по учредяването и регистрацията на една новосъздадена компания, която ще оперира в страната или правната й основа ще бъде регистрирана в България.

 Регистриране на български фирми – важни стъпки, които се предприемат

Основната информация, която е необходима за регистрацията на фирми в България е: какви могат да бъдат правните форми на една фирма, ползите от една или друга правна форма, както и стъпките за регистрация! По отношения на правната форма на една фирма, това най-добре се решава от учредителите. Ако сте еднолично лице, което няма нужда от партньори и управлява малък бизнес, то ЕТ е удачно за вас. От счетоводна гледна точка между ЕТ и ЕООД има значителни разлики, но като цяло и двете форми са удачни за един малък и среден бизнес.

Регистриране на български фирми, може да направите и под различни сдружения, като ООД, АД или пък търговско представителство, или клон на фирма в страната. Каквато и правна форма да изберете, първата стъпка от регистрацията на фирма в страната е запазването на име за вашата фирма. Така ще избегнете досадни повторения и най-добре ще се ориентирате за това в електронния сайт на Агенцията по вписванията! Втората стъпка от регистрацията е подготвянето на пакет документи, които за ООД например включват – Заявление за обстоятелства, Декларация на същата основа, Декларации за управител и съгласието за останалите съдружници с това и други. Счетоводните и адвокатски кантори изготвят перфектен набор от документи и правят Bulgarian company registration перфектно, така че е добре да се доверите на такава кантора!

Откриването на сметка, заплащане на такса за регистрацията, подаването на набора от документи, получаване на Удостоверение за вписване и фирмен печат са следващите стъпки от процеса по регистриране на български фирми, за да е всичко легитимно оформено. Процедурата е сравнително олекотена, а ползите да се регистрира фирма в България значителни, но все пак е добре да се доверете на професионалисти! Регистрирайте компанията си днес, за да изпитате ползите утре!

Posted on Leave a comment

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНАТА НАЛИЧНОСТ

Целта на всяка фирма е да създава богатство. В оперативни условия това означава,  генериране на положителни парични потоци от успешна дейност, и могат да финансират нови инвестиции и обикновено са в състояние да наберат допълнителни парични средства, когато е необходимо.

Дори компании, които търгуват успешно, могат да предизвикат случайни парични дефицити, когато проектите пораждат случайни отрицателни парични потоци. Тези парични дефицити е необходимо да се финансират. Паричните дефицити могат да доведат до вземания на неоптимални инвестиционни и финансови решения.

Неоптималните инвестиционни решения биха включвали спиране на печеливши производства или подразделения. Печеливши инвестиционни проекти и неумение да се поддържа подходящо ниво на оборотен капитал. Неоптималните финансови решения биха включвали вземането на много скъпи заеми, подчинени на ограничителни условия, които биха могли да включват персонални гаранции от директорите, ограничения за инвестиране, за допълнително финансиране, ограничения върху директорските възнаграждения или спирания върху изплащане на дивидент.

Всички компании използват пари и банкови салда. Парите се използват, за да се плаща на кредиторите за суровините и другите изходящи суровини. Използват се, за да се плащат надници и заплати. Този паричен разход резултира в създаването на готова продукция, която се продава на клиентите, които накрая ни плащат в пари. За това парите са съществени за финансиране на цикъла на оборотния капитал. Парите се използват също за придобиване на дълготрайни активи, които се отписват в продължение на амортизационния им срок. Освен това парите са нужни, за да се плащат лихви върху заемите, данъци и дивиденти на акционерите.

Нетните оперативни парични потоци, свързани с дейността, се дисконтират с норма, която отразява риска на проекта. Сегашната стойност на проекта се сравнява с неговата цена или първоначалния инвестиционен разход.

Проекти с положителна нетна сегашна стойност са приемливи, защото те са създаващи богати възможности. Ако намалим равнището на инвестицията за която и да е група от оперативни парични потоци, увеличаваме нетната сегашна стойност. Едно увеличаване на оборотния капитал поставя в неизгодно положение сегашната стойност на един проект и може да бъде обстойно разглеждано.

Управлението на оборотния капитал често е напълно пренебрегвано в теорията за финансовия мениджмънт. Инвестиционните решения се базират върху изчисленията, затова инвестицията в оборотен капитал се отнася към прогнозите за паричните потоци на отделните проекти. Този подход е неподходящ, тъй като два проекта с положителни нетни сегашни стойности могат да имат сходни или много различни парични потоци.

Там, където структурите на паричните потоци са подобни, фирмата ще реализира случайни парични излишъци, които биха могли да бъдат инвестирани. Фирмата формира също и случайни парични дефицити, които трябва да бъдат финансирани.

Дори когато фирмите базират всички свои решения върху изчисленията на нетната сегашна стойност, поради наличието на парични излишъци и дефицити, ще трябва да бъдат взети допълнителни инвестиционни и финансови решения.

Posted on Leave a comment

Как да превърнем нашето хоби в печеливш бизнес

Как да превърнем нашето хоби в печеливш бизнес

Твърди се, че щастието се постига след като желанието се съчетава с умение. Съвършено вярно е, че хората се развиват и усъвършенстват, докато вършат любимите неща, които те обичат. Естествено, че е повече от чудесно за всеки от нас да печели пари докато се занимава с любимото си хоби. За съжаление, повечето хора смятат, че това е невъзможно и не желаят да променят начина си на мислене и да бъдат малко по-предприемчиви в живота. Защо наистина не опитаме да превърнем нашето хоби в печеливш бизнес, който води до доходоносна кариера и пълноценен живот.

Спорт – Ако обичате спорта и редовно спортувате, защо не опитате да превърнете любимото си хоби в начин за докарване на допълнителни доходи. Фитнес инструкторите, които са в отлично добра форма, имат уникалната възможност да ви научат  на много полезни неща, които бихте могли да използвате след това. Независимо по какъв спорт се увличате, можете съвсем спокойно да преминете курс на обучение и след това  да станете инструктор. Също така помислете за получаване на работа като треньор в училища и клубове.

Фотография – Всеки от нас, който добре борави  с камерата и е запленен от магията да пресъздава заобикалящата ни действителност, независимо дали от снимков материал или видео, просто може да се впусне спокойно в този бранш. Ако притежавате забележителни фотографии или авторски видеа, хората ще ви плащат добри пари за вашата работа. За да се изградите като добър професионалист, предлагайте първоначално услугите си на ниски цени и така бързо ще направите широк кръг от клиенти.

Дърводелство – Ако в къщи имате дърводелски машини и сръчни ръце, то тогава можете да използвате вашите умения за печеленето на пари от всичко това.  Много домашни и бизнес собственици все още ценят фината изработка на частните майстори и са готови да платят за ръчно изработени мебели, защото тук хем цената е по-ниска и здравината на изработената продукция е с доказано качество.

Музика – За някои хора музиката не е просто хоби – това е цялото им щастие  тук на земята. Ако и вие попадате в тази „меломан“ категория, то можете съвсем спокойно да предадете част от вашето щастие и на останалите, независимо дали с вашия глас или уроци по музика, отначало  в дома си или наемете студио и да работите от там.


Модa – Това е малко изненадващо, но тези, които съвестно следват най-новите тенденции и следят ревностно модата, чрез списания и екстравагантно облечени непознати, всъщност може да спечелят пари от тяхната любов към модата. Например, ако сте запалени почитатели на най-новите модни тенденции, съвсем спокойно може да станете лични стилисти, служейки като „глас на разума“ на клиент, когато става въпрос за неговия личен гардероб. Други модни фенове често правят големи блогове на тема мода, пишат книги, статии и др.


Печене и сладкарство – Започването на подобен бизнес изисква от вас да преминете през доста трудности по лицензиране и може би ще се наложи кухненски ремонт, за да се достигнат държавните стандарти, но на финала всички ваши трудности ще бъдат възнаградени. Започнете като начало да предлагате на вашите приятели и семейството да тестват печените изделия и след това да предлагате продуктите си из квартала и града.

Писане – Ако сте писател или обичате да творите, имате идеи и искате вашата мисъл да достигне до широка аудитория, защо не разгледате възможността за започването на онлайн блог или да пишете срещу заплащане.  Знайте, че парите няма да завалят веднага, тъй като писането отнема известно време, а също така трябва да се изгради и читателски кръг около вас.


Колекция – Много хора трупат през годините всякакви вехтории в къщата си и в  един момент, като се завъртят, чак тогава разбират колко много и непотребни неща имат. Не ги изхвърляйте просто така! Има много старомодни колекционери, за които вашите на пръв поглед ненужни вехтории, за тях може да имат доста солидна стойност.  Затова вие трябва да имате задълбочено познание за стойността на „стоките”, от които мислите да се отървете. Можете да продавате вашите „съкровища” онлайн или да създадете малък антикварен магазин.


Почистване – За някои хора косенето на тревни площи, копането и плевенето на градината е страхотно занимание, а също така почистването на дома, миенето на прозорци, пода и т.н. се е превърнало в истинско удоволствие – докато за други, всичките тези неща са неприятна и скучна работа, дори да не кажем неприятно и отвратително занимание. Ако сте човек, който всъщност обича чистотата и му  е приятно да прави всички тези неща, вие ще откриете вашите услуги и много скоро ще бъдете оценени. Публикувайте безплатни обяви или реклами на различни места и в интернет пространството и съвсем скоро  ще се радвате на много нови клиенти.

Posted on Leave a comment

Превод на пари от и към чужбина, кой е най-изгодния вариант?

Превод на пари от и към чужбина, кой е най-изгодния вариант?

Превод на пари от и към чужбина се прави всекидневно! Реално погледнато от началото на демокрацията до сега, емиграцията в чужбина е огромна и съответно превеждането на пари от или към други страни е голямо. За да не губим голяма част от средствата си, които изпращаме или получаваме е добре да сме запознати, как да правим паричните си преводи максимално най-изгодно.

Превод чрез Easy Pay, Western Union или Money Gram.

Тази опция отдавна се наложи на пазара, но с течение на времето се оказа една от най-нерентабилните и скъпо платени средства за превод. И трите компании масово се използваха в миналото за бърз паричен превод, но таксите им начислени на превежданите суми са твърде високи, а и обменните им курсове са винаги в ущърб на клиента.

Банков превод на пари от и към чужбина.

Банките донякъде се появиха на хоризонта, като по-изгодния вариант за превод на парични средства, но условията за превод са много различни и отново може да се окажете в неизгодна позиция! Ако банката, от която получавате пари, има кореспондираща сметка в банката, от където са изпратени парите е най-добрият вариант и за изпращач, и за получател! При него няма да плащате всичките такси за преминаването на превода от една сметка в друга, докато достигне до вас. Но пък тази опция рядко се среща, а и обменните курсове на банките, никога не са в полза на клиента. Освен това не забравяйте и таксата SWIFT.

PayPal преводи.

Преводите с тази интернет система са удобни. Тя е най-популярната до момента и таксата ви за превод е съответно само 2 долара или евро. Това е така, ако и двете страни имат акаунти в системата. Таксата, която се плаща е за прехвърлянето на паричния превод от акаунта ви в системата към банкова сметка! Основен недостатък тук е, че прехвърлянето изисква най-малко 6 работни дни, а и обменните курсове пак не са във ваша полза.

Transfer Wise.

Това е най-новата система за превод на пари от и към чужбина. Недостатъкът й е, че все още обхваща малко страни в света, но пък за сметка на това ползва кореспондиращи банкови сметки в страните на изпращача и получателя, открити на нейно име. Така плащате за превеждането или получаването на пари само 0,5% такса от сумата на превода. Всичко е бързо и лесно, и обменния курс който се ползва е винаги средния за деня в държавата адресант!

Posted on Leave a comment

Инвестиране в България и особеностите му

Инвестиране в България

Инвестиране в България е сфера, която напоследък се разрасна изключително много. Именно поради благоприятния пазар на труда и развитието у нас, много чуждестранни фирми откриха свой клонове на фирми в страната. Естеството на инвестицията не се свежда само до откриване на фирма, която да работи и произвежда, да предлага, услуги или стоки – но и в това да инвестираш на имотния пазар например. Така в големите градове у нас инвестиране в България претърпя своя пик, след като редица чужди фирми подеха проекти по построяването на нови и модерни офис сгради.

За да се случи гладко целия процес по инвестирането, от игла до конец така да се каже, той трябва да бъде облечен в правилната си финансова, правна и счетоводна форма най-малкото! Именно тук идва да се изяви и ролята на големите рентабилни компании за счетоводни услуги и финансови консултации. В тях работят специалисти, които добре познават материята на международното право и счетоводство. Освен в имоти, строителство и учредяване на фирми, един чуждестранен инвеститор може да инвестира в страната и на капиталовия пазар. Опциите са редица, след като вече и финансирането от Европа се намеси, страната ни се разви в положителна насока.

На фона на общия поглед над инвестиране в България, може да се включат и международни инвестиции от трети страни извън Европа. Преместването на различни по естество бизнеси от така наречените трети страни има редица ползи – по-ниски данъци у нас, по-професионална работна ръка и ползване на възможността да станат част от голямото Европейско семейство и да ползват облагите от това. За да се направят подобен род инвестиции на българския пазар реалност, то са нужни уменията на професионален екип от правни консултанти, счетоводни експерти, финансови такива и прочие. Да се извърши регистрация на фирма, данъчно планиране, банкови партньорства и всичко необходимо за сигурния старт на един бизнес в страната.

Инвестиране в България е привлекателна опция, която не бива да се пропуска от компаниите в Европа и извън нея. Тук пазарът е все още млад и търпи промени, но е много по-гъвкав и предлага редица реални възможности за печалба. Благодарение на трайното си присъствие в Европейския съюз, който до голяма степен отвори пазарите ни за инвестиции, днес България е място благодатно за всякакъв род бизнес.

Posted on Leave a comment

Някои важни черти на българския бизнес и фирми

Някои важни черти на българския бизнес и фирми

Българската фирма и особеностите на бизнес средата в страната

Бизнес средата в България значително се промени и подобри, след като излязохме на картата на Европа, като една пълноправна страна членка на съюза. Пазара е отворен, конкурентен, а условията за развитие на бизнес повече от добри – налице са ниско данъчно облагане, значителни счетоводни облекчения и квалифицирана работна ръка. В този ред на мисли много чуждестранни инвеститори, започнаха да реализират бизнес у нас. Но все пак регистрирането на фирма в страната, учредяването й под някаква правна форма и попълването на необходимата документация – са неща от жизненоважен характер, за да стартира един бизнес проект в страната. Накратко ще разгледаме някои от правните форми, за да се реализира една българска фирма.

Bulgarian company – основни черти на бизнеса и фирмите в България

От гледна точка на законодателството и по-точно на Търговския закон, търговските фирми у нас принадлежат на физически или юридически лица. Търговските дружества са най-често срещаната форма, под която един бизнес стартира в рамките на страната. Те имат редица разновидности, с чийто особености е добре да ви запознаят квалифицирани лица по право и счетоводна отчетност най-малкото. Две по-малко популярни търговски дружества са така наречените събирателни и командитни дружества (СД и КД). Затова ще наблегнем на техните особености, които са малко известни, за разлика от ООД, АД и ЕТ например, при българската фирма.  

Българска фирма под формата на СД или КД са персонални дружества най-общо казано. При този вид дружества е много важен личния труд на всеки един от участниците в бизнеса. Накратко личните, професионални и бизнес качества на съдружниците работят за целите на дружеството им. Особеното тук е, че всеки съдружник носи еднаква солидарна отговорност в персоналното дружество – с личното си и фирмено имущество! Името на подобни фирми задължително съдържа името на единия или повече от съдружниците в тях. Често в бизнеса Bulgarian company под тази форма използват съкращението „с-ие“. КД е разновидност на СД с разликата, че при него съдружниците са два вида. Едните носят неограничена солидарна отговорност, докато другите носят отговорност до размера на дела си в дружеството. Има и една по-особена правна форма на дружество – КДА, която ползва правилата за учредяване на АД, като се издават акции на съдружниците с ограничени отговорности.

Български фирми са търговски дружества даващи широк спектър от бизнес опции и съответните ползи. Затова регистрирайте компания в България днес, но заложете на професионализма, за да печелите в последствие!

Posted on Leave a comment

Външно влияние върху мениджмънта

Външно влияние върху мениджмънта

В някои отношения необходимостта от мениджъри през следващите години ще бъде по-голяма от всякога през този век. Има три специфични въпроса, които най-често биват разисквани.

Първо, много организации стават все по-сложни. Много от традиционните начини за управление на една организация отстъпват пред такива методи като организационната свобода, двойната система на подчинение на органите за управление, системата за компютъризирана информация, самоуправляващите се колективи, модификацията на различните програми заедно с растящото използване на мениджмънта и техническите специалисти. Каквото и да се очаква, колкото по-голяма е вътрешната комплексност, толкова по-големи и разнообразни ще бъдат нуждите от управление.

Второ, заобикалящата среда на човешките организации също става все по-сложна и динамична. Организациите не само трябва да контролират постоянно конкурентната пазарна разстановка, но и да следят политическите, социалните и технически условия.

Най-сетне характера на вътрешната и външната среда поставя на изпитание управленския талант. Безспорен факт е, че поради популацията и демографската среда се получава голям недостиг на опитни мениджъри, конто да обучават бъдещите млади ръководители. В резултат на това мениджмънтът е изправен пред три важни и съдбоносни проблема:

1. Как да се проектира работата така, че младият мениджър да получи ценен опит без постоянен надзор от опитен мениджър;

2. Как да се открият и обучат тези, които биха напреднали и работили най-ефективно на висши мениджърски длъжности;

3. Какво ще се прави в близко бъдеще, когато длъжностите във висшия мениджмънт ще са повече от вече обучените и опитни мениджъри;

Някои смятат това по-скоро като предизвикателство към мениджмънта, отколкото като криза. То е призив както към студента, така и към преподавателя по мениджмънт да развиват и да се включват в една образователна система, в която ще се формират необходимите умения.

Posted on Leave a comment

Създаване на бизнес в България – започване на бизнес в България от чужди и български граждани

Създаване на бизнес в България – какво е нужно да знаем?

Създаване на бизнес в България или учредяването, регистрацията и сформирането на фирма в страната. Има няколко неща, които e добре да знаете преди да пристъпите към регистрацията на фирма в България. Първото е правната форма на вашето търговско дружество. Разликите между ООД, АД, СД и други са значителни. Нужна е задължителна консултация с правна кантора по въпроса! Но нека видим малко повече за регистрацията на фирми в страната от български и чужди инвеститори.

Създаване на бизнес в България – какво е нужно да знаем?

Избора на правна форма е първото нещо, с което се сблъскват бизнес предприемачите у нас. Обикновено най-популярните търговски дружества в страната, които се използват при регистрация са ООД, АД и производните им ЕАД или ЕООД. Те са типично капиталови дружества, но чуждестранните граждани бизнесмени могат да открия търговски клон в страната или представителство. Там нещата са свързани с дъщерните фирми и управлението им. След, като сте избрали вид правна форма за фирмата си, създаване на бизнес в България се сблъсква с избора на име за фирмата. Можете да го запазите, като за това заплащате такса, а може и да погледнете в електронния търговски регистър, дали вашето име е свободно и да отидете да се регистрирате с него!

Ако избора ви за дружество с търговска цел е ООД или ЕООД, защото има минимален начален капитал и ограничена отговорност, то откриването на сметка в банката е задължително. В нея ще внесете началния капитал, който за ООД е 2 лева минимум. Тук има една уловка – можете единствено с вносната бележка да докажете наличието на сметка и капитал! Не е нужно Удостоверение за внесен начален капитал, което банката ще ви таксува солено! Създаване на бизнес в България продължава с подаването на документите за регистриране на компания. Един съвет, специализирана кантора ще ви ги и изготви най-добре, поради простата причина че е запозната със законите.

Освен това днес електронното подаване на документите за регистрация е свързано с редица облекчения, които e хубаво да знаете. Единствено легализирана кантора с валиден електронен подпис, може да подава електронни документи, затова ползвайки я – спестявате такси! Документите на хартия могат да се подават във всички бюра на Агенцията по вписванията, не е нужно те да са подадени по адресна регистрация на търговското дружество. Подадените документи се обработват в три работни дни и електронно, може да видите дали сте регистрирали фирма в България за целите на бизнеса си.

Създаване на бизнес в България за чужди граждани има малко повече особености. Самата фирма може да се регистрира от разстояние или на място. Дистанционната регистрация е свързана с процедури по издаване на пълномощно и заверка на спесимент, което е изпълнимо все пак. При директната регистрация на фирма у нас от чуждестранни лица, главната особеност е изготвянето на документи по регистрацията на два езика и заверката им в нотариат. Създайте бизнес в България днес и спечелете от многото му ползи за в бъдеще!